Activity

จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC Automation Park

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC Automation Park โดยมี รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา เป็นประธานฯ ซึ่งมีผู้บริหารจากสถาบันเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ปร...

EEC Automation Park’s Collaboration Announcement Event 2020

งานแถลงข่าวความร่วมมือเครือข่าย EEC Automation Park วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. - 13.15 น. ณ EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา...