Vision with Raspberry Pi
15-16 กุมภาพันธ์ 2563

Vision with Raspberry Pi

อบรมหลักสูตร Vision with Raspberry Pi

การยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตพื้นที่ EEC ให้มีความความสามารถในการใช้งาน Vision with Raspberry Pi เพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบัน และเป็นการยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการเพิ่มความรู้และขีดความสามารถให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้าง Vision Application/Image Processing บน Raspberry Pi

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรภายใต้ภาคอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการใช้งาน Vision with Raspberry Pi
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ ให้เปิดมุมมองทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น
  3. เพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มความรู้และความสามารถให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

หัวข้อการอบรม

  1. การพัฒนา LabVIEW บน Raspberry Pi เบื้องต้น
  2. โครงสร้างการทำงานของ LabVIEW Linux(RT)
  3. โครงสร้างและหลักการพื้นฐานของาน Machine Vision
  4. การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ กล้อง ไฟ การจัดแสดง ให้เหมาะกับงาน
  5. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย LabVIEW ร่วมกับ OpenCV และ NI-Vision
  6. การพัฒนา GUI ด้วย LabVIEW สำหรับงาน Machine Vision

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

รายละเอียดหลักสูตร

องค์กรที่สอนEEC Automation Park
ระดับระดับพื้นฐาน (Fundamental)
วิธีการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ (Theory & Practical)
หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป (General)
จำนวนวันอบรม2
จำนวนผู้เข้าอบรม20
วันที่อบรม 
วิทยากรคุณอมรเทพ ผันสิน
ค่าใช้จ่ายในการอบรม3,000