Fabrication

Fabrication

Fabrication laboratory หรือ FabLab เป็นหน่วยบ่มเพาะทักษะและความรู้ด้านการขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบรวมไปถึงความรู้ด้านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เพื่อพัฒนานักเรียน นิสิต และบุคคลที่สนใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อการต่อยอดความรู้ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สู่การพัฒนาประเทศตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต

พื้นที่ FabLab ประกอบด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือ ให้ผู้เข้าใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ได้ฝึกทำการทดลอง และลงมือสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการ เกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจ ที่เป็นพื้นฐานต่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยอุปกรณ์และเครื่องมือที่รองรับกลุ่มผู้เข้าใช้ ประกอบด้วย

  • ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro:Bit Kidbright Arduino ESP32 และ Raspberry Pi
  • ชุดเครื่องมือช่างพื้นฐาน เช่น ไขควงไฟฟ้า ประแจ และสว่าน เป็นต้น
  • ชุดเครื่องมือด้านอีเล็คทรอนิกส์ เข่น หัวแร้งบัคกรี อุปกรณ์อีเล็คทรอนิกส์พื้นฐาน และบอร์ดวงจรอย่างง่าย
  • ชุดเครื่องมือสำหรับการขึ้นรูปสิ่งประดิษฐ์ เช่น 3D printer และ Lasor machine เป็นต้น