Trainings

Inspiration

เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างจินตนาการสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยใช้ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ใน FabLab โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยเหมาะสำหรับกล...

ดูรายละเอียด

Industrial Automation

ศูนย์การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทางด้าน Industry 4.0...

ดูรายละเอียด

Product specific

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตหลากหลายยี่ห้อ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการผลิตระดับ Shop floor, อุปกรณ์เชื่อมโยง ประมวลผล และเก็บข้อมูลในระดับ Edge computing และ อุปกรณ์ที่ส...

ดูรายละเอียด