Workshop การใช้งาน ESP32 สำหรับ IoT

Workshop การใช้งาน ESP32 สำหรับ IoT

Workshop การใช้งาน ESP32 สำหรับ IoT

เป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำความรู้จักกับ ESP32 กับ IoT การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Arduino ลงใน ESP32 ข้อแตกต่างระหว่าง Arduino และ ESP32 การใช้งาน WIFI และ Bluetooth กับ ESP32 การสร้าง Webserver เพื่อควบคุมและรับค่าอิเล็กทรอกนิกส์ การส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือไปยัง ESP32 ผ่าน Bluetooth เพื่อควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น มินิโปรเจ็ค IoT ด้วย ESP32 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประเทศไทยให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้จักกับ ESP32 ในเบื้องต้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจระบบอิเล็กทรอนิกส์และหลักการขั้นพื้นฐานสำหรับ IoT
 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมลงบน ESP32 โดยใช้โปรแกรม Arduino IDE
 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเขียนโปรแกรม ESP32 ในเบื้องต้นได้

หัวข้อการอบรม

 1. ทำความรู้จักกับ ESP32
 2. ESP32 vs Arduino
 3. ใช้งาน WIFI และ Bluetooth กับ ESP32
 4. สร้างระบบ IoT ด้วย ESP32

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 2. มีความรู้เรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 3. มีความเข้าใจการใช้งาน Arduino ขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดหลักสูตร

องค์กรที่สอนEEC Automation Park
ระดับระดับพื้นฐาน (Fundamental)
วิธีการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ (Theory & Practical)
หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป (General)
จำนวนวันอบรม1
จำนวนผู้เข้าอบรม20
วันที่อบรม 
วิทยากรดร.พิศักดิ์ เจิมประยงค์
ค่าใช้จ่ายในการอบรม1,500