การประยุกต์ใช้ Raspberry Pi เพื่อใช้เป็นคลาวด์ในระบบเครือข่าย

การประยุกต์ใช้ Raspberry Pi เพื่อใช้เป็นคลาวด์ในระบบเครือข่าย

Workshop การประยุกต์ใช้ Raspberry Pi เพื่อใช้เป็นคลาวด์ในระบบเครือข่าย

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบคลาวด์ (Private cloud) บน Raspberry Pi สำหรับเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ และสร้างกระดานแสดงผล (Dashboard) สำหรับระบบเครือข่ายส่วนตัว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างคลาวด์เซิฟเวอร์ส่วนตัว เพื่อรองรับข้อมูลจากเซนเซอร์ที่ส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และสร้างกระดานแสดงผลได้

หัวข้อการอบรม

  1. ระบบ IoT ระบบคลาวด์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  2. การเขียนโปรแกรมด้วย Node-red
  3. การส่งข้อมูลไปยัง
  4. การใช้งานฐานข้อมูลแบบ Time series database (Influx DB)
  5. การสร้างกระดานแสดงผลด้วยโปรแกรม Grafana

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  2. มีความสนใจด้าน IoT

รายละเอียดหลักสูตร

องค์กรที่สอนEEC Automation Park
ระดับระดับพื้นฐาน (Fundamental)
วิธีการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ (Theory & Practical)
หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป (General)
จำนวนวันอบรม2
จำนวนผู้เข้าอบรม10
วันที่อบรม 
วิทยากรจิตติ พัทธวณิช
ค่าใช้จ่ายในการอบรม3,000