Industrial Automation

Industrial Automation

ศูนย์การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทางด้าน Industry 4.0