การอบรม การยกระดับกระบวนการผลิต สู่อุตสาหกรรม 4.0

การอบรม การยกระดับกระบวนการผลิต สู่อุตสาหกรรม 4.0

การอบรม การยกระดับกระบวนการผลิต สู่อุตสาหกรรม 4.0

เป็นหลักสูตรอบรมที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณด้วยระบบ Automation “การถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้จักกับอุตสาหกรรม 4.0 และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรได้
  2. เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0

หัวข้อการอบรม

  1. การเพิ่มผลผลิตด้วยการค้นหาสาเหตุของปัญหา
  2. วิทยาการด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม ๔.๐
  3. เทคโนโลยีด้าน IoT และกิจกรรม Workshop
  4. เทคโนโลยีหุ่นยนต์ Dobot และกิจกรรม Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

  1. เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
  2. เป็นผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน ระบบอัตโนมัติในอนาคต
  3. เป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จนจบหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

องค์กรที่สอนEEC Automation Park
ระดับระดับพื้นฐาน (Fundamental)
วิธีการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ (Theory & Practical)
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ประกอบการ
จำนวนวันอบรม5
จำนวนผู้เข้าอบรม15
วันที่อบรม 
วิทยากรEEC Automation Park Team
ค่าใช้จ่ายในการอบรม5,000