การออกแบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Tecnomatix Process Simulation

การออกแบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Tecnomatix Process Simulation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท ดีไซน์ โธร แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด (DTM)

จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้คอมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจำลองการทํางานของเครื่องจักรและคนเพื่อลดเวลาสูญเสียได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเห็นภาพรวมของใช้งาน Process Simulation เพื่อจำลอง  จําลองเครื่องจักรระบบอัติโนมัติเบื้องต้นได้

หัวข้อการอบรม

  1. แนะนำ Process Simulate Robotic
  2. ความสามารถและปรโยชน์ของ Process Simulation
  3. การสร้าง Kinematics
  4. การวางตำแหน่งต่างๆของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
  5. การจำลองกระบวนการหยิบจับเคลื่อนย้ายชิ้นงาน (Material Handling) ด้วยหุ่นยนต์แขนกล
  6. การจำลองกระบวนการเชื่อมแบบเส้นต่อเนื่อง (Arc Welding) ด้วยหุ่นยนต์แขนกล
  7. การสร้าง Process Simulate Off-line Programing
  8. การจำลองการทำงานของคนเพื่อออกแบบมาตรฐานการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • มีประสบการณ์ ความสนใจด้านออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
องค์กรที่สอนEEC Automation Park
ระดับระดับพื้นฐาน (Fundamental)
วิธีการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ (Theory & Practical)
หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป (General)
จำนวนวันอบรม2
จำนวนผู้เข้าอบรม15
วันที่และเวลา15-16 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30-16:00 น.
วิทยากรคุณรุ่งโรจน์ เชียงทอง ผู้เชี่ยวชาญ Tecnomatix จากบริษัท DTM
ค่าใช้จ่ายในการอบรม2,000 บาท (โอนก่อน 8 ตุลาคม ลดเหลือเพียง 900 บาท)