พัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับการเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

พัฒนาศักยภาพแรงงานสำหรับการเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เงื่อนไขผู้สมัครอบรม

  1. เป็นผู้กำลังปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม
  2. มีแนวคิด แผนงานที่จะนำความรู้จากการอบรมไปปรับปรุง ออกแบบผลิตภัณฑ์/กระบวนการผลิต ของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  4. ต้องสามารถเข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า 80 % ของระยะเวลาอบรม
  5. ไม่ติดยาเสพติด
  6. ต้องยินยอมให้ผู้ประเมินเข้าไปประเมิน/ติดตามการนำความรู้ไปประยุกกต์ใช้หลังจากฝึกอบรม
สัปดาห์ 1สัปดาห์ 2สัปดาห์ 3สัปดาห์ 4
รุ่นที่ 1 (อบรมวันพฤหัสบดี-ศุกร์)4-5 ก.พ. 6411-12 ก.พ. 6418-19 ก.พ. 6425-26 ก.พ. 64
รุ่นที่ 2 (อบรมวันเสาร์-อาทิตย์)6-7 ก.พ. 6413-14 ก.พ. 6420-21 ก.พ. 6427-28 ก.พ. 64
รุ่นที่ 3 (อบรมวันพฤหัสบดี-ศุกร์)4-5 มี.ค. 6411-12 มี.ค. 6418-19 มี.ค. 6425-26 มี.ค. 64
รุ่นที่ 4 (อบรมวันเสาร์-อาทิตย์)6-7 มี.ค.6413-14 มี.ค. 6420-21 มี.ค. 6427-28 มี.ค.64
รุ่นที่ 5 (อบรมวันพฤหัสบดี-ศุกร์)1-2 เม.ย. 648-9 เม.ย. 6422-23 เม.ย. 6429-30 เม.ย.64
รุ่นที่ 6 (อบรมวันเสาร์-อาทิตย์)3-4 เม.ย. 6417-18 เม.ย. 6424-25 เม.ย.641-2 พ.ค.64
รุ่นที่ 7 (อบรมวันพฤหัสบดี-ศุกร์)6-7 พ.ค. 6413-14 พ.ค. 6420-21 พ.ค. 6427-28 พ.ค. 64
รุ่นที่ 8 (อบรมวันเสาร์-อาทิตย์)8-9 พ.ค. 6415-16 พ.ค. 6422-23 พ.ค. 6429-30 พ.ค.64