การใช้งานโปรแกรม LabVIEW

การใช้งานโปรแกรม LabVIEW

การอบรมการใช้งานโปรแกรม LabVIEW

การยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยฉพาะอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตพื้นที่ EEC ให้มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม LabVIEW เพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรภายใต้ภาคอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้โปรแกรม LabVIEW
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ ให้เปิดมุมมองทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น
  3. เพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มความรู้และความสามารถให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

หัวข้อการอบรม

  1. Introduction to LabVIEW and Developmet Environment 1 and 2
  2. SubVI, Custom Control and Debugging technique
  3. Programming and Stat Machine (Optional)

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

รายละเอียดหลักสูตร

องค์กรที่สอนEEC Automation Park
ระดับระดับพื้นฐาน (Fundamental)
วิธีการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ (Theory & Practical)
หลักสูตรนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป (General)
จำนวนวันอบรม2
จำนวนผู้เข้าอบรม15
วันที่อบรม 
วิทยากรกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม3,000