Inspiration

Inspiration

เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างจินตนาการสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยใช้ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ใน FabLab โดยมีพี่เลี้ยงให้คำแนะนำเพื่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยเหมาะสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นอยู่บ้างแล้ว แต่ต้องการต่อยอดจินตนาการของตนเองไปสู่สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นได้จริง

ในการสร้าง Inspiration ให้กับบุคคลที่เข้ามาที่ FabLab นั้น ทาง EEC Automation Park มีเป้าหมายที่จะนำเสนอการเรียนรู้แบบเข้าถึงให้กับกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายที่โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 7 โรงเรียน โดยที่กิจกรรม Automation Roadshow ได้มีการนำอุปกรณ์และเครื่องมือด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้นักเรียนมีโอกาสได้จับต้องและใช้งานจริง ซึ่งอุปกรณ์ประกอบไปด้วย แขนหุ่นยนต์ Dobot หุ่นยนต์ Micro:bit Maqueen และชุดจำลอง PLC ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรม Automation Roadshow นั้นจะมีการดำเนินการต่อไปให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ และทางโรงเรียนที่สนใจในกิจกรรมนี้ สามารถติดต่อได้ที่