การใช้งาน micro:bit เบื้องต้น

การใช้งาน micro:bit เบื้องต้น

การยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตพื้นที่ EEC ให้มีความความสามารถในการใช้งาน micro:bit   ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและนักเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้มีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีการปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาบุคลากรภายใต้ภาคอุตสาหกรรมและนักเรียน ให้ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการใช้งาน micro:bit
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ ให้เปิดมุมมองทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น
  3. เพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มความรู้และความสามารถให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

หัวข้อการอบรม

  1. พื้นฐานการทำงานของบอร์ด micro:bit  ซอฟท์แวร์ และคำสั่งพื้นฐาน
  2. การประมวลผลทางคณิตศาสตร์และการใช้งานเซนเซอร์บนบอร์ดเบื้องต้น
  3. การต่อเซนเเซอร์ภายนอก การควบคุมมอเตอร์และเซนเซอร์ภายนอก
  4. Showcase Robot เดินตามเส้นและหลบหลีกสิ่งกรีดขวาง

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

รายละเอียดหลักสูตร

องค์กรที่สอนEEC Automation Park
ระดับระดับพื้นฐาน (Fundamental)
วิธีการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติ (Theory & Practical)
หลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา (Student)
จำนวนวันอบรม1
จำนวนผู้เข้าอบรม30 (ผู้ปกครอง 15 คน นักเรียน 15 คน)
วันที่อบรม
วิทยากรดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
ค่าใช้จ่ายในการอบรม1,000