Product specific

Product specific

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตหลากหลายยี่ห้อ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการผลิตระดับ Shop floor, อุปกรณ์เชื่อมโยง ประมวลผล และเก็บข้อมูลในระดับ Edge computing และ อุปกรณ์ที่ส่งผ่านข้อมูลสู่ระดับ IT system รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็น Solution provider ของกลุ่ม Startup และ Developer ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม